Dog Day Care

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

calendar

calendar

user
กรุณาเลือก
search
โปรโมชั่นโค้ด
จองตอนนี้

Dog Day Care

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.)

S (≤ 5 kg.) = 50.-/ชม/ตัว

M (5≤15 kg.) = 80.-/ชม/ตัว

L (≥ 16 kg.) = 100.-/ชม/ตัว

 

4 ชม. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18.00 น. (ราคาเหมา)

S (≤ 5 kg.) = 400.-/ตัว

M (5≤15 kg.) = 450.-/ตัว

L (≥ 16 kg.) = 500.-/ตัว